0

یکی از علاقه مندان احمد ظاهر جان حدود بیست سال قبل, زمانیکه کست های اصلی احمد ظاهر جان دستیاب بود, در عکس:بودین احمدیار
آدمین صفحه: خالد ببرکزی.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply