0

یادت نرود زخاطر ما، قلب همه دوستداران شکستی و رفتی
آدمین: م.خالد ببرکزی ځدراڼ/f
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 27 Comments

Leave a Reply