گاه در آغوش این، گاه در آغوش آن
دل شده از دست من، تنگ به بر دیگران
تو به بر دیگری، کور شوم ، کور به
از تو و بزم تو گر، دور شوم دور به
با همه اینها به من، لاف وفا میزنی
وای که ای بیوفا، باز تو مال منی
اشک به چشمم نشست، دوش چو بر خواستی
رقص کنان با رقیب، جان مرا کاستی
با همه اینها به من، لاف وفا میزنی
وای که ای بیوفا، باز تو مال منی

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply