0

کست اول موزیک سنتر ( عاشق رویت من )
محصول سال ۱۳۵۵
نوازندگان:
آرگن:احمد ظاهر
سکسفون:استاد اسماعیل اعظمی
ترمپت:استاد ننگیالی
جاز:عبدالله اعتمادی
گیتار:فرید بختیاری
دُهل: گل علم
مسُول ثبت: انجینیر سید علی عالمی
امور دیزاین و عکس: مصطفی کنشکا در عکاسخانه رُنا
Side A
۱:عاشق رویت من (رادیو افغانستان)
۲:ای بلبل خوش الحان
۳: نه راځی جانان زما (رادیو افغانستان)
۴:حبر داری که دین و عشق
۵:بی وفایی مکن ای نگارم
۶:ترا صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست
۷:همش درد و همش غم
۸:اگر این آسمان ستاره نداشت
Side B
۹:مگر خدا ز رقیبان ترا جدا بکند
۱۰:کاش ای تنها امید زندگی
۱۱:خنده بر لبهای ترا ناز او ادا
۱۲:شب های روشن تنها نشینیم (رادیو افغانستان)
۱۳:پندادشتم همیشه گلم خاطر منی
۱۴:ای قوم به حج رفته کجایید؟
۱۵:روسر بنه به بالین تنها مرا رها کن
۱۶:هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی

Like_Comments_Share Zahir Jans Pictures Page Tnx Admin!Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply