چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هستی؟
بهاری؟ گلی؟ ماهتابی؟ چه هستی؟

چه هستی که آتش به جانم کشیدی؟
سرود خوشی؟ شعر نابی؟ چه هستی؟


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply