0

چه خواهی گفت روز حشرُ در پيش خُدای من؟
محبوب الله, دوست و قاتل احمد ظاهر جان
۲۳, جوزا, ۱۳۵۸سفر بی برگشت احمد ظاهر و
سفر بی برگشت محبوب الله از آمریکا
🔫🕳⚰⛓⛏⏱⚖💔🕚🚗
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply