0

چندین بار از علاقه مندان احمد ظاهر برای اظهار محبت خویش در فیسبوک های ایشان از این عکس جعلی چنان استقبال نمودند که هیچ سابقه نداشته است, من مسولیت خویش را بشما علاقه مندان آن سلطان قلبها شادروان احمد ظاهر جان, رفع مینمایم تا ارجمندان که این تصاویر جعلی را تهیه میدارند اشاره ئ باشد که از سوی این صفحه رسوا خواهند شد والسلام با احترام, آدمین: خالد ببرکزی ځدراڼ.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply