0

چل چل میری ساتهی او میری هاتی
آهنگ هندى از فلم هاتي ميري ساتهي راجيش كنه و تانوجه به آواز احمد ظاهر كه در كنسرت خوانده بودند !


آهسته آهسته برو که کمر دلبر احمد ظاهر نازک است .
چل چل میری ساتهی: آهنگ احمد ظاهر
تهیه و ترتیب :کلیپ شیم رحیمی .
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

 • Suhail Yousef says:

  Beautiful 💓 amazing

 • Ahmad Tahiri Pjr says:

  پهولون سی نازک هی وه
  موتر نی بهیتی هی جو
  آهسته آهسته چل
  اون کو نه تکلیف هون
  های های کهان نه جایی
  اس کو نازک کمر یا نی بل چل…..

Leave a Reply