0

چرا هستی و وجود احمد ظاهر همراه با زمان است میدانید ؟؟؟…
ادعا نمیکنم من میدانم !
اما تصور من اینست که احمد ظاهر دارا گردیده بود ،مشبوع شده بود نمیگویم بی نیاز شده بود زیرا که بینیازی موافق طبیعت و خلقت انسان نیست ،اما به تصور من بعضی، بعضی از انسان ها دارا میشوند ،معنی دارا شدن مراجعه انسان به حالت طبیعی و آن حالت که باید باشد است و آن حالت ،حالت عاری از بازی گری است که در آن نیرنگ بازی ،عقده ورزی ،عبوسیت ،دوروئی ،نمیتواند تعریف شود .
از برگه M Islam Meyakhel
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply