0

ولی اشپاری در استدیوی تاریخی آریانا موزیک از دیروز تا امروز توانسته با جمع از همکاران مسلکی خویش پیشتاز در عرصه ثبت و ظبط موزیک با آخرین و جدید ترین وسایل تخنیکی ثبت آواز در خدمت هنرمندان شهیر وطن باشد، کارنامه های این شخص ورزیده و لایق و انگشت شمار مورد ستایش و قدر است !
Ashparie WaliSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply