0وای باران باران ..

وای باران باران ..

شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 21 Comments

Leave a Reply