0

همه يارانم به پريشانی
که سيه شام و سحری دارم
دل من اين نکته تو ميدانی
که به تاريکی قمری دارم همه گويندم که رهايش کن
گله گر داری بخدايش کن
دل و دين فارغ ز جفايش کن
چه کنم من گوش کری دارم چه خطا ديدی، چه جفا ديدی؟
چه بغير از مهر و وفا ديدی؟
همه شب ورد دهنم بودی
که به شيرينی شکری دارم
ارسال: داکتر محبوب ظاهر!
I am all telling you to let her go.
If you have a complaint, I swear to God.
Don’t make your heart and religion free from its pain.
What should I do? I have curry ears. What a mistake you saw, what a misfortune you saw?
What did you see other than kindness and loyalty?
You were my mouth all night.
That I have sugar as sweet as I am.
Sending: Dr. Mahbob Zahir! ·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply