0

همكاران بسيار نزديك احمد ظاهر استاد نگيالى ترمپت نواز استاد نوشاد اكارديون نواز حامد شكران اكارديون نواز در البوم هاي راديويى و استاد اسماعيل اعظمى ساكسفون نواز
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply