0

موسیقی هنریست زیبا و در لابلای آن باریکیهای نهفته است که باید به آن دقیق شد. این کستی که در نزد شما موجود است, موسیقی آنرا گروه ستاره ها تعقیب و رهنمائی کرده اند که شاید آرکستر را بطور شاید و باید اکثریت مردم ما استماع نفرموده باشند. از همین جاست که استیدیوے موزیک سنتر®مساعی مبذول داشت که هنرایشان را تا حد امکان و بیشتر بمعرفت برساند, سالهای قبل این هنرمندان ظهور کردند و خوب درخشیدند. و در این مدت از اعضای آُرکسترشان کاسته و به آن افزوده شد.
بالآخره چهار سال قبل از امروز اعظم پروَنتا سپس هاشم بها, جمال معصومی, احمد شاه شریفی اعضا گروه ستاره ها را تشکیل دادند و امروز آخرین اثریست که از همکارےشان به آواز احمد ظاهر باقی ماند و بس و دیگر در صحنهء فعالیتهای هنرےنخواهید ایشانرا دید و جایشان خالی خواهید یافت و مشکل به نظر میرسد گروهی همچو ستاره ها ساخت.
روی این ملحوظ استیدیوی موزیک سنتر® افتخار دارد که از چنین هنرمندان با استعداد و پر ارزش اثری دارد مهو ناشدنی.
# دست اندرکاران استیدیوی موزیک سنتر® ۱۳۵۶
کست چهارم موزیک سنتر® – با ستاره ها
خالد ببرکزی ځدراڼ Khalid Babrakzai Zadran
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply