0

موزیک میلودی , تنها شدم تنها آسوده از غم ها شدم از بس که خوردم خون دل…

یک پارچه تکنوازی وایلون از محترم جلیل احمد سدید
که خاطرات بسیار شیرین همه ما و شما در آن نهفته است !
محصول رادیو تلویزیون ملی افغانستان.


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply