0

من در سرای تو
شوری دیگر دارم
هرکس مرا بیند
گوید که باز آمد
آن مست و دیوانه.
کنسرت احمدظاهر در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply