من تنها, تو تنها, دو چشمم ریزد اشک چون دریا…..
این آهنگ احمد ظاهر را کسی دارد ؟
دو پاز متفاوت که همزمان،ترق ترق ترق برداشته شده اند
تشکر ادمین!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

Leave a Reply