0

مصاحبه احمد ظاهر بر گرفته شده از شمارۀ سوم سال ١٣٤٧ مجله پښتون ږغ بقلم: و. ترکانی
احمد ظاهر پر کار ترین خوانندۀ اماتور
احمد ظاهر از نوازنده های جوان و محبوب اماتور رادیو افغا نستان است که اخیراً با اجرای پارچه های تازه و جالبش شهرت زیادی مخصوصاً در بین طبقه جوان مملکت کسب نموده است.
وی در٢٤ جوزای سال ١٣٢٥ در کابل تولد گردید. وی فرزند داکتر عبدالظاهر رئیس ولسی جرگه میبا شد.
احمد ظاهر جوانی است خوش قلب خوش مشرب ۔ پرکار و باذوق هنوز بیش از١٣سال نداشت که انگشتانش روی پرده های هارمونیه آشناشد. وی بعداً فلوت را آموخت واکنون آکارديون را با مهارت تام نیز مینوازد. وی چهار سال قبل از طریق اماتوران لیسه حبیبیه همکاری خودرا با رادیو افغانستان آغاز کرد و تا اکنون بیش از چهل پارچه خواندن در رادیو اجرا… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply