مصاحبه احمد ظاهر از آرشیف رادیو افغانستان, با داود فارانې, تشکر از مجید کریمی بخاطر ویدیوی زیبا.
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply