0

مرگ آدمی خوار نگذاشت تا این هنرمند محبوب
بر وسعت و دامنه قلمرو هنری خویش بیفزاید.
مراسم تشیع جنازه مرحوم احمد ظاهر از شهرنو به سوی شهدای صالحین در عکس ظاهر هویدا احمد ولی و دوستان و علاقه مندان سلطان قلبها احمد ظاهر جان !



Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply