0

مرحومه خرما شیرین هنرمند تاجیکی در هشتمین سالگرد احمد ظاهر
زمان که به کابل تشریف آورده بودند از مزار سلطان قلبها بازدید نمودند و الطاف دعا نموده بودند !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply