لمر ماښام – د احمد ظاهر سندرو نغمی او یوه ښکلی سندری د جاوید سمیر په غږ

source

LemarTV

Author LemarTV

More posts by LemarTV

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply