قسمت دوم فلم مستند از سفر داکتر عبدلظاهر صدراعظم سابق دوره شاهی با موسی شفیق به ماسکو .

قسمت دوم فلم مستند از سفر داکتر عبدلظاهر صدراعظم سابق دوره شاهی با موسی شفیق به ماسکو .
Belqiss Zaher


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply