0

عکس نایاب مرحوم احمد ظاهر و احمد رشاد تقدیم عزیزان سال ۱۳۵۱ بامیان بند امیر.Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

  • Karima Aini says:

    واه چقدر زیبا عکس ؟؟ حیف که کمی تاریک است طاهر جان عزیز ماره خداوند بزرګ ببخشد

  • ﺍﺣﻤﺪﻇﺎﻫﺮ،ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺩﺧﻔﺘﻪ دردل خاک says:

    سلام احمدظاهرجان .این عکس را مصوراحمدی ازارشیف مه کاپی کرده بودو بسیار یک انسان بی غیرت بود که یکایک ازعکس هایم را به نشرمیرساند.باز بنام خود تاپه میزند او عکس ازسال های 1348 است بسیاردورغ میگه که ازسال 1351است. ایقدر معلومات ده باره ظاهرجان نداره .امابسیاریک انسان خاین است لعنت به اموتو انسان های خاین.ولاه بسیاربسیاربسیارشرم که به چقدرچاپلوسی عکس را ازپیش مردم بگیرباز نام خده ده عکس بزن .بازخده علاقه مند ظاهرجان میگیره.

Leave a Reply