0

عزیزم به یادت 📸🎼🌹🎹🎸🎺⚡️🎙🎧
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 5 Comments

 • اختر محمد فيضانی says:

  ضایعه‌ای بزرگ

 • Suhail Yousef says:

  ضایعه بزرگ جبران ناپذیر!!!!!!!

 • Ahmad Hameed says:

  یاد اش گرامی باد

 • Sardar Kbl says:

  تصویر بسیارزیبا شهرت احمدظاهر آنقدر زیاد بود وهمچنان است و افزود می‌شود که تقریباً سه دهه قبل تکه ای بنام کاکل احمدظاهر دربازار مسماء شده بود روحش شاد

 • Shah Mahmood Karimi says:

  روحش شاد یادش جاودان باد احمد ظاهر جان

Leave a Reply