0

عرض سلام دوستداران مرحوم احمد ظاهر جان:
از چندی بدینسو میبینم که بعضی از اشخاص بیکار و بی مضمون که خود را از علاقه مندان احمد ظاهر مینامند با عکس های وی کار های عجیب و غریب را مینمایند مثلا عکس که تماشا مینمایید عکس اصلی و عکس تقلبی، احمد ظاهر در عکس های خویش زیاد خندان بوده منتها نه به این قسم که زیاد وحشتناک معلوم میگردد.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply