0

عجب صبرى خدا دارد! اگر من جاى او بودم، كه در همسايه اى صد ها گرسنه، چند بزم گرم عيش و نوش مى ديدم. نخستين نعره ى مستانه را خاموش آن دم، بر لب پيمانه مى كردم.
·Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 45 Comments

Leave a Reply