0

ظاهر جان روحت شاد باد ؛
طالبان را نگذارى ، كه خرابات و كابلِ پاك راويران كنند !
آوازت نا پيداست خداوندِ”بى زوال ” برايت اين آواز و استعداد را داده است، آوازت براى جوانانِ امروز در
چه در فارسى زبانها ، و چه در پشتو زبانان همچنان بي نظير است ، جمع استعدادت ، براى هـمه هستي روحت شاد باد!
چراغت هميشه روشن است !

((((( هنر سرحد ندارد ))))) !
به هنر رسيدن نزديكى به ((( خداوندِ بى زوال رسيدن است )))) !
( ابراهـيم حارس!


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 4 Comments

 • Shaima Akr says:

  روحش شاد باد .

 • Noor Mahjoor says:

  روحش شاد ویادش گرامی باد

 • Noor Mahjoor says:

  آحمدظاهر فرزند داکتر ظاهر میباشد و اصلا از ولایت لعمان وپدرش درکابینه اعلحضرت ظاهر شاه به صفت صدر اعظم ایفای وظیفه نموده ودوستان نباید درمورد سکونت اصلی وفعلی ان کشمکش نمایند بخاطریکه احمدظاهر هنرمند بی بدیل وفرامرزی میباشد همانطوریکه در افغانستان شهرت دارد درخارج از افغانستان نیز از محبوبیت فراوا نی بر خوردار است
  یادش گرامی باد

 • Habib Hatami says:

  روحت شاد یادت همیشه گرامی باد هنرمند محبوب و جاویدان ما احمد ظاهر.

Leave a Reply