0

صدای قرن، مجموعه ترانه های زنده یاد احمد ظاهر با ذکر نام شاعران و آهنگسازان.
شناسنامه کتاب:
تدوین : محمد هارون «خراسانی»
طرح جلد : فرند «یوسف»
چاپ : انتشارات سعید
نوبت چاپ : چهارم، تابستان ۱۳۹۰ ه‍.خ، پنچم، بهار ۱۳۹۲ ه‍.خ.
شمارگان : یک هزار دفتر
بها : ۲۰۰ افغانی
مجموعه هذا در قید ۳۸۲ صفحه زیبا در کابل بچاپ رسیده است، اکنون در آستانه چاپ ششم قرار
دارد.
سوالات خویش را با نوسینده این کتاب داکتر محمد هارون خراساني مطرح سازید.


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply