قسمت دوم –
قسمت سوم –
این برنامه را تماشا کنید و نظریات خود را در کامنت با ما شریک سازید!
شبکه خنده یک برنامه تفریحی و کمیدی است که روزهای جمعه از طریق تلویزیون طلوع نشر میشود و خنده به لب بیننده های عزیز میاورد.
در شبکه خنده تمام مشکلات مردم در طول هفته به شکل کمیدی نمایش داده میشود و با مردمی بودن خود این برنامه طرفداران بسیاری را در افغانستان دارد.
برنامه را تماشا کنید و تمام نظریات خود را در کامنت با ما در اشتراک بگذارید و همچنان برای آگاهی درباره برنامه ها، ما را در شبکه های اجتماعی ذیل همراهی کنید 👇
فیسبوک: Facebook.com/ShabakeKhandaTOLOTV
انستاگرام: Instagram.com/ShabakeKhandaOfficialPage

Shabake Khanda is an Entertainment and Comedy Show broadcast on TOLOTV and gives the audience a good time.
Shabake Khanda comedy shows people’s problems in a week and for being close to the people it has many fans in Afghanistan.
Enjoy the show and share your comments with us in the comment section and also to get updates on our show follow us on Social Media using the links below:
Facebook: Facebook.com/ShabakeKhandaTOLOTV
Instagram: Instagram.com/ShabakeKhandaOfficialPage

source

Shabake Khanda

Author Shabake Khanda

More posts by Shabake Khanda

Join the discussion 33 Comments

Leave a Reply