0


سلام ودورد به تمام شما عزیزان که دوستان به فیسبوک من هستند چند قطه عکس یادگاری مرحوم احمدظاهر جان کاکایم سید داود اقا ومرحوم سلیمان که چند کنسرت های احمدظاهر جان را کرفته بود این عکسها تا به حال نشر نشده به شما دوستان تقدیم میدارم در عکس پاین کاکایم سید داود اقا صحمد جان پسر کاکای احمدظاهر جان و عبداله جان بهارستان میباشد روی احمدظاهر جان سید داود اقا وسلیمان جان شاد باشدبا عرض حرمت احمدطاهر 🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply