0

سال نو مبارک هموطنان!

اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند
این سرودگر دیگر در میان ما نیست احمد ظاهر با فیته های جاودانش همیشه در قلب ما جاودان خواهد بود و با شنیدن فیته هایش دل های مان را تسکین میکند


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply