0

رسم دورنگى آيين ما نيست يك رنگ باشد روز شب من
تشكر از آرتيست شهير كشور حنيف شبگرد!

زندگی چیست ،خون دل خوردن
زیر دیوار، آرزو مردن
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply