0

د افغانې ټولنې د هنر د ‌‌‌‌‌‌ډګر ځلیدونکې څیرې!
آواز مجله, د ملی رادیو تلویزیون خپرندویه ارگان ۱۳۶۳
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply