د استاد اولمیر د مړینې خبر ۱۹۸۲۔۵۔۵
هیواد ورځپاڼه
مننه له شاغلی محترم دوست مو میانې!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply