0

دل دیوانه – به آواز های ظاهر هویدا، احمد ظاهر، احمدولی و ویگن (خواننده‌ی اصلی )


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

  • Ishaq Shojayee says:

    به مزار سینه ام به غم دیرینه ام بخواب ارام دل دیوانه

Leave a Reply