0

در یکی از شماره مجله پښتون ږغ
تشکر از داکتر محبوب الله ظاهر.
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 7 Comments

Leave a Reply