در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس راه در این کلبۀ ویرانه ندارد
دل را به‌کف هر که نِهم باز پس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد
در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست
آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد
·
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply