در کنار ثبت های ولی جان اشپاری در استدیوی آریانا موزیک شمس الدین جان شهابی نیز بعضی از پارچه ها را ثبت مینمود از احمد ظاهر جان !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply