0

در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ با یکی از علاقه مندان احمد ظاهر بنام Ehsan Esmat در فیسبوک آشنا شدم که این عکس را بمناسب تحفه عیدی بسیار به کوالتی بی کیفیت گویا که تحفه عیدی است و بالای عکس عید مبارکی را نیز نبشته نمود و عکس را نشر نمود. من با وی جر و بحث نموده گفتم که عکس را بی کوالتی نشر نمودی عصمت صاحب عزیز و بگذار تا من اصل را نشر نمایم وی چیزی نگفت بلآخره در همان زمان دوستان در فیسبوک عادت داشتند که عکس را به نام های خودت نشر مینمودند که تا امروز این عادت کاپی رایت در بین دوستان مراعات نمیگردد خوب بلاخره در عید بزرگتر من این عکس را که بشکل اولی مشاهده میفرمایید دوستان ، نشر نمودم و جناب احسان عصمت با من مشاجره نمودند که این عکس را من نشر نموده بودم من برایش دو کلمه گفتم که عکس خودت بی کیفیت بود… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply