0

خاطره ها :
دوستان ارجمند این دومین بار است که بعضی از عکس های محافل هنری را از مجلات حربی پوهنتون سکن میکنم و دوقطعه عکس کنسرت را روزهای قبل در فسبوک نشر کردم . که دوستان زیاد لایک کردند ممنون تان
دلیلش این است که دوست گرانقدرم جناب فاروق کوشان که زمانی آمر فرهنگی و مدیر مجله حربی پوهنتون بودند و فعلا خارج کشور زندگی میکنند خواهش ارسال بعضی عکس های مجله را کرده بودند که آن آنوقت به خاطر سردی تهکوی که زیاد کلان هم است معذرت خواستم تا اینکه وقت یافتم و چند شماره پیدا شد اما نه همه
این عکس های را که فعلا نشر میکنم از دوشماره ( مجله اردو ) که دریکی آن اولین مضمونم درباره تاریخچه کانکریت با فولاد یا سیخ گول است . و یک شماره مجله ( ح پ) است و از دوسال متفاوت سال های 1353 و 1354 اما هر دو… More

خاطره ها :
دوستان ارجمند این دومین بار است که بعضی از عکس های محافل هنری را از مجلات حربی پوهنتون سکن میکنم و دوقطعه عکس کنسرت را روزهای قبل در فسبوک نشر کردم . که دوستان زیاد لایک کردند ممنون تان
دلیلش این است که دوست گرانقدرم جناب فاروق کوشان که زمانی آمر فرهنگی و مدیر مجله حربی پوهنتون بودند و فعلا خارج کشور زندگی میکنند خواهش ارسال بعضی عکس های مجله را کرده بودند که آن آنوقت به خاطر سردی تهکوی که زیاد کلان هم است معذرت خواستم تا اینکه وقت یافتم و چند شماره پیدا شد اما نه همه
این عکس های را که فعلا نشر میکنم از دوشماره ( مجله اردو ) که دریکی آن اولین مضمونم درباره تاریخچه کانکریت با فولاد یا سیخ گول است . و یک شماره مجله ( ح پ) است و از دوسال متفاوت سال های 1353 و 1354 اما هر دو… More


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply