0

خاطرات محترم استاد آصف از فقيد احمد ظاهر .

ماه اپريل امسال ( ٢٠١٨ ) شب نشينى داشتيم با حضورداشتِ طبله نواز چيره دست افغانستان، محترم استاد آصف محمود . از ايشان خواهش نمودم تا خاطرات خود را با فقيد احمد ظاهر در سفريكه در ايران داشتند قصه كنند ، اين بزرگوار با كمال حوصله مندى تمام ، چيزيكه در حافظه داشتند بيان كردند . به استاد محترم كه از غنيمت هاى بزرگمان استند ، طول عمر و صحت كامل آرزو ميكنم .

فلمبردارى توسط موبايل : نسيم آريانفرSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply