0

حسن مصور سمندری رسام و نقاش لایق این عکس احمد ظاهر را که روز قبل تهیه نموده بود امروز به صفحه تصاویر احمد ظاهر جان ارسال داشته اند ممنون از ایشان
Hassan Musawer 😉😍
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply