تقدیم به علاقه مندان آواز سلطان قلبها احمد ظاهر جان
تمیز نمودن اشایی خویش مزه دیگر دارد مخصوصاً زمان که به دستان خویش چیزی از وسایل خانه ولو هر چه باشد بسیار خوشایند میباشد احمد ظاهر هم موتر خودش را در داخل حویلی خوش شستوشوی مینماید !
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply