0

تشکر از فیسبوک که به یادم داد که امروز روز تولد من است ،. « زندگی افسانه ای جدای ست »
«فریاد بی صدا ی ست»
«زندگی خون دل خوردن است»
«زیر دیوار آرزو مردن است»
من در زندگی هیچگاه هیچ زمان در هیچ مکان تنها نبوده ام
من با خاطرات روز و شب و هفته و ماه و سال عمرم زندگی کرده ام
تا هنوزم با خاطراتی شیرین و تلخ و تند و شور
گرم و سرد در نشیب و فرازی زندگی میروم .
در زندگی خود من اول هستم ،هر آنچه شامل زندگی می‌شود در عقب من است ‌. در روی من خالق من است
که به موعونت محتاج نیست . دیگر مشکلات زندگی را
در جلو نیاورده ام ،
چون هر گذشته را به جلو بیاوری انبار می شود ‌
آنگاه نمی توانی آن همه را به پیش ببری . آنچه ترا صدمه نداده بود . حالا در مقابلت می باشد .
من طوری زندگی کرده ام ، عده ای زیادی نمی گویند احمدشاه صمدی است ، آنوقت که نباشم می‌گویند او بود
مرگ که پدیده ای حتمی است ،
در بعضی حالات ضروری می‌شود. ،
نباید طوری باشد که کسی بگوید خوب شد که مرد
هر که را شناخته ام و او مرا می شناسد
من دوستش دارم . این است ‌ ، آن است و تو هستی ،
احمد شاه صمدی USA Virginia Fairfax 6/10/2020Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply