0

بیست چهارم جوزا مصادف است با چهلیکمین سال نبود هنرمند محبوب القلوب شادروان احمد ظاهر, روحش شاد!Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply