به سلسه پخش نغمات کست های احمد ظاهر اینک کست نیش گژدم⏺▶️⏸⏯⏭⏮ را به معرفی میگیرم،کست موصوف نغمه ندارد لذا به معلومات این کست توجه فرمایید؛
کست شماره دوم موزیک سنتر [نیش گژدم]
محصول ۱۳۵۵
روی اول:
۱. بد دعایت کنم
۲.آمد نفس صبح
۳.شکایت دارم
۴.ای عشق
۵.دیده منتظر
۶.زُلف پریشان
روی دوم:
۷.نیش گژدم
۸.قول و قرار
۹. کامی نرانده ایمُ
۱۰.کیست در شهرُ که
۱۱.آهسته آهسته
۱۲.گریه
________________________________
د احمد ظاهر انځورپاڼه – تصاویر احمد ظاهر/f
🎷🎺🎼نوازندگان:
🎹اکاردیون : احمد ظاهر
آرگن: مسحور جمال
فلوت: استاد ناله
ماندولین: استاد سلیم سرمست
سکسفون: استاد اسماعیل اعظمی… More
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply