0

بعضی از اشخاص بی منطق این عکس احمد ظاهر را به شکل سیاه و سفید نشر نموده بودند ولی حال عکس کلر فول رنگه را مشاهده فرمایید
عکس های با کوالتی از البوم عبدالوحید راشد – با ابراز امتنان!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 8 Comments

Leave a Reply