0

بعد از مرمت مقبره هنرمند شب رفته شادروان احمد ظاهر جان, خالد ببرکزی ځدران و یاران دیگر!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply