برنامه اختصاص شده دو سال قبل در رابطه به هنرمند محبوب احمد ظاهر – از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان – با گویش ماری مطمئن !


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply